Aktualności

Co się zmienia w prawie budowlanym?

659wyświetleń

19 września weszły w życie zmiany w Prawie budowlane wprowadzone ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku. Ich celem jest uproszczenie oraz przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. W poniższym artykule zebraliśmy listę najważniejszych zmian w prawie budowlanym.

1. Podział projektu budowlanego.

Dotychczas projekt budowlany był jednolitym dokumentem. Teraz został rozbity na trzy części, co ma na celu uproszczenie procedur i przyspieszenie postępowania administracyjnego (udzielania zgody na budowę).

Części projektu budowlanego to:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu
  • projekt architektoniczno-budowlany
  • projekt techniczny

Wydanie pozwolenia na budowę będzie się odbywało w oparciu o ocenę projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Projekt techniczny trzeba przedłożyć organowi nadzoru budowlanego dopiero przy wnioskowaniu o pozwolenie na użytkowanie.

2. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Zgodę taką organ administracji architektoniczno–budowlanej będzie mógł będzie mógł udzielić zarówno przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (jak dotychczas), jak i przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę.

3. Brak wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja będzie wydawana bez określonego wzoru, zgodnie z wymogami z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ma to na celu zlikwidowanie problemów z dostosowaniem się do często zmienianego wzoru.

4. Łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanej.

Obiekty powstałe jako samowola budowlana minimalnie 20 lat temu będą objęte uproszczonym postępowaniem, pod warunkiem, że dotychczas dla obiektu takiego nie został wydany nakaz rozbiórki.

5. Limit czasu na unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie.

Zasada bezterminowej możliwości uchylenia tych pozwoleń zostaje zastąpiona pięcioletnim limitem od dnia doręczenia lub ogłoszenia.

6. Uzyskiwanie uprawnień budowlanych.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie wszczynane na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Izby samorządu będą musiały przeprowadzać egzaminy przynajmniej dwa razy w roku, z zasadą ujednolicenia terminu i godziny części pisemnej dla wszystkich izb okręgowych właściwej izby samorządu zawodowego. W związku z podziałem projektu budowlanego na 3 części stworzono też nową specjalizację budowlaną – techniczno-budowlaną.

7. Katalogi przypadków wymagających pozwolenia na budowę.

Nowelizacja ustawy zawiera katalogi przypadków, w których wymagane jest pozwolenie na budowę. Dotychczas warunki te były rozproszone po różnych przepisach i często wymagały przeanalizowania całej ustawy. Do tego dochodził problem ich różnej interpretacji przez odnośne organy. Katalogi ujednolicają i ujednoznaczniają, co wymaga pozwolenia, a co jedynie zgłoszenia.

8. Doprecyzowanie obowiązków inwestora i kierownika budowy.

9. Zmiana procedur kontroli oraz kar związanych z nielegalnym użytkowaniem obiektu budowlanego.

10. Zakaz pobierania opłat rzez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne za wydanie, zmianę lub aktualizację warunków przyłączenia, odbiór przyłącza, włączenie przyłącza do sieci.

11. Usprawnienia oraz kary za opóźnienia dla przyłączeń do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych wodociągowych i kanalizacyjnych.

Źródła:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/od-wrzesnia-20
20-r-rewolucja-w-prawie-budowlanym
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1490619,zmiany-w-prawie-budowlanym-juz-od-19-wrzesnia-przeglad.html

Dodaj komentarz