DofinansowaniaProgramy lokalne i gminne

Bonifikata na mieszkanie

252wyświetleń

Wykup mieszkania komunalnego od gminy lub zakładu pracy to sposób na nabycie nieruchomości za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Szczególnie w przypadku korzystania z bonifikaty, czyli formy pomocy udzielanej mieszkańcom, w postaci znacznego upustu cenowego wobec nominalnej wartości nieruchomości. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać bonifikatę oraz na co uważać, aby uniknąć nakazu jej zwrotu?

Mieszkanie z bonifikatą – co to takiego?

Mieszkanie z bonifikatą z gminy jest formą pomocy, jakiej jednostka samorządu terytorialnego udziela swoim mieszkańcom. Jest to upust cenowy wobec nominalnej wartości nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. W rzeczywistości osoba nabywająca lokal z bonifikatą od gminy może zapłacić za niego ułamek jego rynkowej wartości.

Może, gdyż wyprzedawanie swoich zasobów w postaci nieruchomości i stosowanie bonifikat dla ich najemców jest jedynie uprawnieniem gmin, a nie ich obowiązkiem. Zasady wykupu mieszkań komunalnych określają uchwały, a warunki udzielania bonifikat czy wysokość stawek procentowych ustalane są w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady czy sejmiku. Gmina natomiast może udzielić bonifikaty sięgającej nawet 90%, co z punktu widzenia kupującego jest niezwykle korzystne.

Innym rodzajem mieszkań z bonifikatą są relikty poprzedniej epoki, a mianowicie mieszkania pracownicze dla pracowników wybranych zakładów pracy, jak na przykład górników. Taki lokal nabyty od kopalni może być tańszy nawet o 85% w porównaniu do jego ceny rynkowej. W tym przypadku zgodnie z ustawą, mieszkania z bonifikatą można kupować od m.in. przedsiębiorstw państwowych i spółek, w których Skarb Państwa posiada większość udziałów.

Dla kogo bonifikaty?

W przypadku, gdy gmina decyduje się na sprzedaż mieszkań komunalnych, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, prawo pierwokupu takiego lokalu mają najemcy. Warunkiem jest posiadanie umowy zawartej na czas nieoznaczony. Osoby takie otrzymują pisemne zawiadomienie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz przysługującym im pierwszeństwie nabycia. Niezbędne jest złożenie wniosku o nabycie oraz niezbędnych dokumentów (decyzji o przydziale najmu, umowa najmu, zaświadczenie o zameldowaniu i kopia dowodu osobistego) do stosownego wydziału w gminie w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie, który nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Sprzedaż mieszkania z bonifikatą – jak uniknąć problemów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba, która wykupiła mieszkanie komunalne z bonifikatą, nie może go zbyć, sprzedać lub przekazać w darowiźnie przed upływem 5 lat od daty nabycia. Także gdy nieruchomość została wykorzystania na cele inne niż mieszkalne, nabywca zostanie zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Istnieją tutaj jednak pewne wyjątki, gdy na przykład gmina nie może żądać zwrotu bonifikaty, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na zakup innego lokalu mieszkalnego.

ŹRÓDŁA:
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971150741
bip.brpo.gov.pl/pliki/12362488700.pdf

Dodaj komentarz