Aktualności

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

196wyświetleń

Sejm przyjął nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadza ona kilka istotnych zmian w obowiązujących przepisach. Regulacje wejdą w życie, jeśli zostaną zaakceptowane również przez Senat.

Przyjęta przez Sejm ustawa ma za zadanie uprościć, przyśpieszyć i ujednolicić procedury związane z planowaniem przestrzennym w gminach. Studium ma zostać zastąpione przez plan ogólny, który będzie obejmować całą gminę, a warunki zabudowy będą wydawane na czas określony (5 lat).

Nowe narzędzie planistyczne

Nowelizacja ustawy wprowadza nowe narzędzie w postaci planu ogólnego, który będzie obejmować całą gminę. Plan ogólny ma być o wiele prostszym dokumentem niż stosowane obecnie studium, które zostanie przez niego zastąpione. W planie nie znajdziemy stosowanych obecnie treści o charakterze informacyjnym, które nie mają większego znaczenia z punktu widzenia polityki przestrzennej danej gminy. Na podstawie planu gmina będzie mogła uchwalać miejscowe plany oraz wydawać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Plan ogólny ma zawierać:

  • informacje na temat struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy przez wydzielenie stref planistycznych,
  • granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,
  • zasady lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w odniesieniu do istniejących obiektów użyteczności publicznej, które będą ją obsługiwać.

Strategia rozwoju gminy obowiązkowa od 2026 roku

Nowelizacja ustawy zakłada, że od 2026 roku każda gmina będzie musiała posiadać strategię rozwoju. W niej mają się znaleźć kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej realizowane w gminie. Założenia przyjęte w strategii będą podstawą opracowania planu ogólnego. Na jego podstawie uchwalane będą plany miejscowe oraz wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

Zintegrowany plan inwestycyjny

Zintegrowany plan inwestycyjny to kolejna nowość, która zostanie wprowadzona do systemu planowania przestrzennego. Po zawarciu umowy między gminą a inwestorem gmina będzie mogła uchwalić plan miejscowy, na podstawie którego będzie mogła zostać zrealizowana inwestycja. Umowa ma określać prawa i obowiązki obu stron, a inwestor będzie się zobowiązywać do realizacji inwestycji celu publicznego, która będzie towarzyszyła jego głównej inwestycji określonej w planie.

Ważną zmianą jest również wprowadzenie okresu ważności dla warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Będą one obowiązywać tylko przez 5 lat. Obecnie są wydawane na czas nieokreślony. Rozwiązanie to daje możliwość dostosowywania wydawanych decyzji do zmieniającego się otoczenia, powstającej infrastruktury oraz formy i funkcji zabudowań powstających na danym obszarze.

Nowelizacja zakłada również uruchomienie darmowego i ogólnodostępnego Rejestru Urbanistycznego, który będzie prowadzony w formie elektronicznej.

W Rejestrze Urbanistycznym znajdą się:

  • raporty z konsultacji społecznych,
  • decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym,
  • rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Rejestr ma zostać uruchomiony w 2026 roku.

ŹRÓDŁA:
www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nowelizacja-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym--aktualne-informacje
www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3097

Dodaj komentarz